1. כללי:
  1.1. בית העסק מקפיד על שמירת פרטיותם של לקוחותיו אגב השימוש שלהם ו/או לטובת לקוחות הקצה שלהם בכלי הניהול והשירותים של בית העסק. בטרם שימוש בכלי הניהול, יש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר תחול על השירותים של בית העסק.
  1.2. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אשר זמינים באתר בית העסק אשר בכתובת www.adelante.co.il (להלן: "תנאי השימוש"). ההגדרות שבתנאי השימוש חלות על מדיניות הפרטיות.
  1.3. מדיניות הפרטיות מפרטת את הנהלים והאופן בו יעשה בית העסק שימוש במידע שיסופק על ידי לקוח ו/או שיגיע לבית העסק עקב פעילות כלי הניהול.
  1.4. הדין שחל על מדיניות הפרטיות הנו הדין הישראלי. מדיניות הפרטיות כפופה לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולכל הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה.
  1.5. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר יחיד אך פונה לגברים ונשים, ביחיד וברבים.
 2. הסכמה:
  2.1. מעת שאישר לקוח את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של בית העסק, ניתן אישור לבית העסק לאסוף ולהשתמש, בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, במידע שהועבר אליו ו/או שהתקבל מהתשתית ליישום ו/או תוך שימוש באמצעי הגישה.
  2.2. מובהר כי לא חלה כל חובה לאשר את קבלת המידע על ידי בית העסק, אך אם תימנע גישת בית העסק למידע, לא יוכל בית העסק לספק את השירותים של כלי הניהול.
  2.3. מובהר כי מידע שיועבר בפעולת כלי הניהול, עשוי להיות גלוי לצדי ג' נוספים שיעשו במידע שימוש כזה או אחר, והלקוח פוטר את בית העסק מכל חבות בעניין זה ו/או בעניין השימוש של צדי ג' במידע.
  2.4. בית העסק אינו צד להסכמה של הלקוח לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של מי מבין המרכיבים של התשתית ליישום ו/או כלי הניהול כפי שניתנות לעיון בכתובת https://www.integromat.com/en/kb/terms-and-conditions.html , https://support.integromat.com/hc/en-us/articles/360001988174 , ולא יהא אחראי לכל הפרה שלהם ו/או של הדין שיבוצע בהם ו/או באמצעותם.
 3. איסוף מידע
  3.1. המידע שעשוי להיאסף על ידי בית העסק אגב הפעלת כלי הניהול הנו כל מידע מקורי שהלקוח איפשר לבית העסק גישה אליו באמצעות אמצעי הגישה. על הלקוח חלה האחריות הבלעדית למנוע את גישת בית העסק למידע מסווג שהלקוח נדרש ו/או שאינו מעוניין, מכל סיבה, שבית העסק יעשה בו שימוש.
  3.2. בית העסק מוחק ואינו שומר את המידע המקורי ו/או המידע המעובד שהגיע לידיו אגב פעילות כלי הניהול ושהינו כולל מידע אישי שמאפשר אפיון או זיהוי אנשים פרטיים.
  3.3. בית העסק אוסף מידע שנוגע להרגלי גלישה באתר ו/או פעילות כלי הניהול ו/או התשתית ליישום מידע מן הדפדפן שנוגע לכתובת אינטרנט (IP), לעוגיות (cookies), לדפוסי שימוש, למעקב ולצילום תנועתיות באתר ובכלי הניהול, לחותמות שעה ותאריך ועוד.
  3.4. מידע סטטיסטי (להלן: "מידע סטטיסטי") שאינו מזוהה אישית, ושנוגע לפעילות שנעשית בכלי הניהול.
 4. השימוש במידע
  4.1. להלן יפורטו המטרות של השימוש שיעשה בית העסק במידע שיתקבל אגב פעילות כלי הניהול. בית העסק לא יעשה שימוש ולא ימסור מידע, אלא בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 4 זה, במדיניות הפרטיות ולהוראות הדין.
  4.2. השימוש במידע שבית העסק עשוי לעשות כולל, בין השאר, את המטרות הבאות: (1) עיבוד הודעות הכוללות מידע מקורי לכדי מידע מעובד; (2) הנגשת מידע ללקוח; (3) יצירת קשר עם הלקוח; (4) שמירת תכתובות ו/או שיחות ו/או התקשרויות שנערכו עם הלקוח לצורך בירור עתידי; (5) מחקר, ניתוח נתונים וסטטיסטיקות; (6) התאמה אישית ושיפור של שירותים; (7) ציות לחוק, בירור תלונות, התדיינויות משפטיות, חשד להונאה ו/או להתנהגות בלתי הולמת.
  4.3. דיוור ורשימת תפוצה – בית העסק עשוי להתקשר עמך ולהעביר ללקוח מידע פרסומי שלהערכת בית העסק ייתכן ויימצא בו עניין. המידע הפרסומי יועבר באמצעות הודעות דוא"ל ו/או הודעות push ו/או דואר ישראל ו/או שיחת טלפון ו/או בכל דרך התקשרות רלוונטית אחרת.
  אתה רשאי להורות לבית העסק בכל עת על הפסקת הדיוור אליך באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת help@adelante.co.il.
  4.4. יובהר כי מעת שמידע יצא מידי בית העסק, בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, אין בית העסק אחראי לשימוש שיעשה בו ולא יהיה כל תוקף לטענה ו/או לתביעה כלפי בית העסק בעניין המידע האמור.
 5. שמירת המידע
  5.1. מידע שהתקבל ושייאסף בבית העסק, בהתאם להוראות סעיף 3 שלעיל, יישמר במאגרי המידע של בית העסק ו/או אצל קבלני משנה שבית העסק התקשר עימם לשם שמירת מידע.
  5.2. לשם הגנה על המידע שברשות בית העסק, מיישם בית העסק נהלי אבטחת מידע מקובלים וסבירים והוא עשוי אף לבקש לעדכן את אמצעי הגישה של בית העסק עם מי ממערכות התשתית ליישום.
  5.3. בכדי לסייע לבית העסק להגן על המידע הנוגע לשימוש בכלי הניהול על הלקוח לספק לבית העסק גישה שהיא מאובטחת כנדרש לתשתית ליישום.
  5.4. מובהר כי בית העסק אינו יכול להתחייב כי המידע וכל הכלול בשירותים של כלי הניהול חסינים מפני גישה בלתי מורשית, ואינו יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. בהתאם, בית העסק לא יישא באחריות על כל נזק שייגרם ללקוח ו/או לצד ג', אם ייגרם, כתוצאה מגניבת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע במהלך פעילות כלי הניהול.
 6. שיתוף במידע
  בית העסק יהיה רשאי להעביר לצדדים שלישיים מידע מבלי לקבל הסכמה נוספת במקרים הבאים:
  6.1. מסירת מידע למי שהלקוח אישר בכתב ו/או בהתנהגות שמהווים חלק מהתשתית ליישום.
  6.2. מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי ו/או לצורך הליך משפטי בהם בית העסק מעורב ו/או עשוי להיות מעורב.
  6.3. קיים חשש שלקוח מפר את תנאי השימוש ו/או ביצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
  6.4. במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של בית העסק או מיזוג פעילותו עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר.
 7. ספקי בית העסק
  7.1. לשם מתן שירותים שמספק בית העסק באמצעות המערכת, לרבות, שירותי האחסנה של מידע ו/או מחקר וניתוח פעילות לקוחים ו/או סטטיסטיקות בנוגע לשימוש בכלי הניהול ו/או שיפור של חווית השימוש בהם, עשוי בית העסק לשתף מידע עם ספקים וקבלני משנה, בארץ ו/או בחו"ל (להלן: "ספק בית העסק").
  7.2. בית העסק דורש מספקי בית העסק לעמוד בהוראות מדיניות פרטיות זו, חל עליהם איסור לשתף את המידע עם כל צד ג' אחר ואין הם רשאים לעשות שימוש במידע בעצמם, מבלי לקבל את האישור המפורש של בית העסק לכך, אשר יינתן בכפוף למדיניות פרטיות זו ולכל דין.
  7.3. בתום התקשרות בית העסק עם ספק בית העסק, יידרש האמור להשיב לבית העסק כל מידע רלוונטי שהועבר לידי ספק בית העסק על ידי בית העסק ולמחוק כל מידע קיים רלוונטי שברשותו.
 8. עיון במידע
  כל לקוח זכאי לפנות לבית העסק לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של בית העסק, זאת בכפוף לתנאים שפורטו לעיל בעניין המידע שנשמר בבית העסק. בנוסף, זכאי הלקוח בהתאם להוראות כל דין לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו ו/או מחיקתו. יצוין כי על אף האמור לעיל בית העסק רשאי בכל מקרה לשמור במאגריו מידע לגבי הלקוח אשר נאסף על ידו באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותו לצורך פנייה ללקוח (כגון מידע הדרוש לבית העסק או מסייע לו בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
 9. המחאה של זכויות
  בית העסק רשאי להמחות ו/או להסב את הזכויות וההתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו, ולרבות העברת המידע לצד שלישי כלשהו ללא הגבלה כלשהי ובלבד שהצד השלישי האמור יאשר בכתב את מחויבותו לעמוד בהוראות מדיניות פרטיות זו ובהתאם לדין.
 10. גישת לקוח למידע
  הלקוח רשאי לבקש מידע הנוגע אליו, אשר בידי בית העסק, כמו גם לבקש את מחיקתו ו/או תיקונו. כדי לממש זכות זו, עליו לשלוח דואר אלקטרוני עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותו ולציין את בקשתו המפורשת לכתובת הבאה: help@adelante.co.il.
 11. עדכון מדיניות הפרטיות
  לבית העסק עומדת הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת תוך שהודעה על העדכון האמור תימסר ללקוח באמצעות הודעת דוא"ל, בה יתבקש אישור הלקוח לעדכון האמור. ככל שלא יאושר העדכון האמור בית העסק עשוי שלא לאפשר את המשך השימוש בכלי הניהול.
 12. בירור מחלוקות
  הלקוח מבין, מסכים ומאשר כי על מדיניות הפרטיות זו חל הדין הישראלי בלבד וכי לבתי המשפט המוסמכים המצויים בתל אביב, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מקרה של כל מחלוקת, תלונה או תביעה הנוגעת למדיניות הפרטיות ו/או לאתר ו/או לכלי הניהול ו/או לכל תביעה שבית העסק ו/או בעליה הינם צד לה.
 13. פרטי התקשרות עם בית העסק
  שם בית העסק: אדלנטה
  מען למכתבים: גליקסון 2/8 ת"א
  דוא״ל: help@adelante.co.il

מדיניות פרטיות זו תקפה ליום ה: 08/11/2020