1. כללי
  ברוכים הבאים לעמוד האינטרנט של ADELANTE ב-www.adelante.co.il (להלן: "האתר"). אנא קרא הוראות הסכם שירותים זה ("הסכם השירותים" או "ההסכם") בטרם תתקשר עמנו לשם ביצוע השירותים כהגדרתם להלן.

  1.1. האתר והשירותים המוצעים באתר הינם בבעלות הבלעדית של בית העסק ADELANTE, מאחד העם 9, ח.פ. 516306438(להלן: "בית העסק").
  1.2. באמצעות האתר תוכל לרכוש שירותים של בית העסק שעליהם יחולו הוראות הסכם שירותים זה. כך, כל שימוש שתעשה באתר ו/או בשירותים של בית העסק כפוף להסכם שירותים זה, כמו גם לכל דין רלוונטי.
  1.3. מעצם השימוש שתעשה באתר לשם רכישת השירותים של בית העסק, הינך נותן את הסכמתך ואישורך למלוא ההוראות והתנאים שבהסכם השירותים.
  1.4. הסכם שירותים זה מהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין בית העסק לבין כל מי שרוכש שירותים של בית העסק באמצעות האתר.
  1.5. הסכם השירותים נכתב לשם הנוחיות בלשון זכר יחיד, אך מיועד לשני המינים, כמו גם לרבים.
  1.6. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
  1.7. לא חלה עליך החובה לאשר ההסכם, אך ככל שאינך מסכים לאילו מהדברים האמורים בהם, ההנחיות והתנאים שמפרסם בית העסק באתר מעת לעת, בית העסק לא יוכל לספק לך את השירותים ו/או להבטיח את הנאתך מהם.
  1.8. הצעת המחיר כהגדרתה להלן כפי שהעביר בית העסק תהווה נספח להסכם זה. בכל מקרה של סתירה בין הצעת המחיר להסכם זה יגבר הסכם זה ותינתן פרשנות שמקיימת את הוראות הסכם זה.
 2. ההגדרות – אלה יהוו ההגדרות בהסכם זה:
  "לקוח" – את/ה וכל מי שרוכש שירותים מבית העסק באמצעות האתר.
  "תשתית ליישום" –החומרה, הציוד ההיקפי, התקשורת, התוכנות, לרבות, מערכת זן דסק וכל תשתית או אמצעי דרוש למתן השירותים ללקוח, למעט כלי הניהול.
  "השירותים" – ההגדרות ויישום של כלים לשיפור תהליכי ניהול מידע דיגיטלי כפי שסוכמו בין הצדדים, אשר יבוצעו על בסיס התשתית ליישום.
  "כלי הניהול" – יישומי התוכנה שיבצע בית העסק ואשר מטרתם ייעול ושיפור תהליכי עבודה וניהול מידע של לקוח.
  "מידע מקורי" – מידע שמקורו מהלקוח ושלא עבר תהליכי עיבוד באמצעות כלי הניהול.
  "מידע מעובד" – מידע מקורי, שהועבר באמצעות התשתית ליישום לכלי הניהול, אשר ביצעו תהליכי עיבוד וטיוב של המידע האמור בהתאם להגדרות של כלי הניהול.
  "אמצעי גישה" – כל הנדרש לשם מתן גישה של כלי הניהול לתשתית ליישום ובכלל זה מערכות המידע של הלקוח וזאת לשם איסוף מידע מקורי והעברת מידע מעובד.
  "הצעת המחיר" – הפרטים והתנאים אשר מצוינים באתר ו/או בהצעת המחיר של בית העסק בגרסתם המעודכנת ביותר כפי שהועברו ו/או הוצגו ללקוח.
 3. הצהרות הצדדים
  3.1. אין כל מניעה להתקשרותם בהסכם זה, וכי התקשרותם בהסכם זה וביצוע חיוביהם על פיו אינם עומדים בסתירה להסכם ו/או להתחייבות כלפי צד שלישי כלשהו ו/או להגבלה אחרת ושאין כל מניעה על פי כל דין לביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה.
  3.2. אין בהוראות הסכם זה כדי להגדיר בין הצדדים יחסים שהינם יחסי בעלות ו/או שותפות ו/או נציגות ו/או שליחות ו/או של עובד – מעסיק, אלא אך ורק יחסי נותן שירותים (בית העסק) ומקבל שירותים (הלקוח) בהתאם להוראות הסכם זה.
  3.3. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שלשם הצלחת מתן השירותים נדרש שיתוף הפעולה המלא והרציף של הלקוח עם עבודת בית העסק בהתאם לתהליך העבודה ולתנאים שמפורטים בהצעת המחיר.
  3.4. הלקוח מצהיר כי ברשותו כל הדרוש כתשתית ליישום, וכי האחריות המלאה לרציפות, לזמינות, לתקינות הנתונים, ולעמידה בהוראות כל דין של התשתית ליישום חלה עליו בלבד.
 4. השירותים – מבלי לגרוע מכלליות המוגדר לעיל, בכפוף לעמידת הלקוח בהוראות הסכם זה יהיה זכאי הלקוח לשירותים המפורטים להלן:
  4.1. הלקוח יציג בפני בית העסק את התהליכים העסקיים והתפעוליים אשר ברצונו שיהוו חלק מיישום כלי הניהול.
  4.2. בית העסק ילמד ויבחן את התהליכים העסקיים והתפעוליים אשר הוצגו לו על ידי הלקוח, ויסכם במסמך ההגדרות את אופן יישום של כלי הניהול שבכוונתו ליישם (להלן: "מסמך הגדרות") .
  4.3. מסמך ההגדרות יועבר לידי הלקוח אשר יבחן אותו היטב, תוך שבאחריות הלקוח הבלעדית לוודא כי הוא מקיף את מלוא התהליכים העסקיים והתפעוליים הרלוונטיים ושההגדרות כלי הניהול עומד בדרישות ובצרכי הלקוח. בתוך 5 ימי עסקים מיום שהועבר לידי הלקוח מסמך הגדרות, הלקוח יעביר את תגובתו למסמך ההגדרות בכתב תוך שהוא מאשר או מעיר הערות לתוכנו.
  4.4. ככל שהלקוח יעיר הערות לגבי מסמך ההגדרות, יעדכן בית העסק את מסמך ההגדרות בהתאם להערות הלקוח ויעביר לידי הלקוח מסמך הגדרות מעודכן, לבדיקה ולאישור חוזרים, תוך שיחזור האמור בסעיף 4.3 שלעיל.
  4.5. אושר מסמך ההגדרות על ידי הלקוח (להלן: "אישור ההגדרות"), יבצע בית העסק את היישום והתכנות של כלי הניהול, בהתאם למסמך הגדרות שאישר הלקוח.
  4.6. עם השלמת היישום, החל מהיום בו יימסרו כלי הניהול לשימוש הלקוח (להלן: "יום המסירה") ובמשך תקופה שלא תעלה על 21 ימי עסקים (להלן: "תקופת ההרצה"), יבצע הלקוח בדיקות מקיפות לתקינות ולמהימנות כלי הניהול.
  4.7. מוסכם ומובהר כי בית העסק אינו חב בכל אחריות שהיא בנוגע לאיכות ו/או לתקינות כלי הניהול בתקופת ההרצה והלקוח ידאג ויוודא כי הוא ערוך לביצוע הבדיקות בתקופת ההרצה ,לרבות, גיבוי מלוא הנתונים והתהליכים שעשויים להיפגע בשל כל כשל שהוא בכלי הניהול.
  4.8. עד תום תקופת ההרצה ולא במועד מאוחר יותר, יהא רשאי הלקוח להעביר לבית העסק דיווח בכתב על חריגות, ככל שיהיו כאלה, בין מסמך ההגדרות שאושר על ידו, לבין היישום בפועל של כלי הניהול (להלן: "חריגות ביישום"), ובית העסק יפעל לתיקון החריגות ביישום.
  4.9. משתחל תקופת ההרצה, ובכפוף לתנאים ולתוקפו של הסכם זה, יועבר מידע שבבעלות הלקוח לכלי הניהול, באמצעות התשתית ליישום. המידע האמור יעבור תהליכי עיבוד ויושב ללקוח כמידע מעובד.
  4.10. משהושלם תהליך העיבוד בכלי הניהול יושב ללקוח מידע מעובד, ויימחק ולא יישמר בכלי הניהול מידע מקורי שהועבר לכלי הניהול טרם העיבוד שבוצע ו/או מידע מעובד.
 5. השימוש בכלי הניהול
  5.1. בכפוף לעמידת הלקוח בכל התחייבויותיו לפי הסכם זה יעניק בית העסק ללקוח זכות אישית, שאינה בלעדית ושלא ניתנת להעברה ו/או המחאה על ידי הלקוח, לעשות שימוש עצמי בכלי הניהול.
  5.2. הפר הלקוח את מי מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה ולא תיקן את ההפרה האמורה בתוך 7 ימים מן המועד בו עדכן אותו בית העסק על דבר ההפרה, תעמוד לבית העסק הזכות לבטל ו/או להגביל את זכות השימוש של הלקוח בכלי הניהול לאלתר וללא שהלקוח יהיה זכאי להעלות כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 6. התמורה:
  6.1. בית העסק יהיה זכאי מן הלקוח לתשלום בגין שירותיו ללקוח בהתאם לתנאים שבהצעת המחיר, וזאת בתוספת מע"מ לפי כל דין.
  6.2. התשלום יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב כרטיס אשראי שפרטיו יועברו לבית העסק.
  6.3. העברת תשלום מלא במועד הקבוע בהצעת המחיר מהווה תנאי יסודי בהסכם זה.
 7. שירות
  7.1. בית העסק מתחייב כי יהיה זמין למענה ראשוני בתוך 48 שעות, לקריאות שירות של הלקוח שנוגעות לתקלות בכלי הניהול ושאינן כשל פלטפורמה.
  7.2. קריאות השירות האמורות יישלחו על ידי נציג הלקוח לכתובת הדוא"ל help@adelante.co.il ו/או בשיחת טלפון למספר 03-3763660.
  7.3. מובהר כי אין בסעיף 7.2 שלעיל כדי להתחייב למשך הזמן שיידרש לתיקון תקלות ו/או כדי להחליף את חובת התשלום לבית העסק בגין כל שינוי ו/או עדכון של כלי הניהול החל מתום תקופת ההרצה.
 8. הגבלת אחריות בית העסק
  8.1. לצורך מימוש הסכם זה, וככל שיידרש הדבר בהתאם למסמך ההגדרות, הלקוח יהיה האחראי הבלעדי להתקשרות עם מי מבין ספקי התשתית ליישום, יישא במלוא העלויות וההתחייבויות בשל ההתקשרויות האמורות, ויידרש לאשר ולחתום על כל מסמך הנדרש לשם ההתקשרות והשימוש בתשתיות ליישום.
  8.2. אין בהוראות הסכם זה כדי התחייבות של בית העסק לכך שלא ייווצרו כשלים זמניים ו/או מתמשכים ו/או מלאים ו/או חלקיים בכלי הניהול, מכל סיבה שהיא, לרבות, כתוצאה מכשלים ו/או שינויים ו/או עדכונים בקשר עם התשתיות ליישום (להלן: "כשל תשתית").
  8.3. מוסכם כי בכפוף להוראות סעיף 7 לעיל, בקרות כשל תשתית יפעל בית העסק באופן סביר, על מנת לתת מענה לכך, אך לא תהיה ולא תחול על בית העסק אחריות כלשהי לתקינות, לעדכון ולרציפות פעילות כלי הניהול, התשתית ליישום, אבטחת המידע, לתקינות פעילות שרתי הלקוח ו/או לכל עניין בעל היבט עסקי ו/או אחר הנובע מאלה.
  8.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי אחריות בית העסק הינה להגדרות וליישום כלי הניהול בלבד. בית העסק לא יישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מהשימוש שיעשה הלקוח בכלי הניהול. למען הסר ספק מובהר כי אחריות בית העסק לכל כשל שהוא בכלי הניהול מוגבלת לתיקון היישום של כלי הניהול בלבד בהתאם לשאר תנאי הסכם זה.
  8.5. האחריות המרבית לפיצוי ו/או לשיפוי של בית העסק את הלקוח ו/או כל צד ג', בכל מקרה של הוצאה ו/או נזק ו/או אובדן רווח שייגרם למאן דהוא ג' כפועל יוצא של שימוש הלקוח בכלי הניהול, מוגבלת לתמורה ששולמה על ידי הלקוח לבית העסק בחודש בו אירע הכשל.
  8.6. אין בהסכם זה כדי להטיל כל חבות של בית העסק בעניין אחסון מידע של הלקוח שהתקבל עקב פעילות של הלקוח באמצעות כלי הניהול וממילא בית העסק לא יחזיק בכל מידע מהסוג האמור.
  8.7. בית העסק אינו אחראי לשמירת מידע כלשהו של הלקוח.
 9. גישה למידע
  9.1. לשם הפעלת כלי הניהול, ובכלל זה גישה למידע הלקוח, יידרש הלקוח לספק לבית העסק אמצעי גישה לתשתית ליישום ובכלל זה למערכות המידע של הלקוח. מתן אפשרות הגישה, היציבות והרציפות של פעילות אמצעי הגישה הינן הכרחיות ליישום ולפעילות השוטפת של כלי הניהול. המידע שאוסף בית העסק, אופן איסוף המידע והשימוש בו מפורטים במדיניות הפרטיות של בית העסק.
  9.2. הלקוח נדרש לעדכן את בית העסק מראש ובכתב על כל שינוי, עדכון או השהייה של אמצעי הגישה של כלי הניהול לתשתית ליישום, תוך שמודגש כי כל שינוי, עדכון או השהייה של אמצעי הגישה תביא להפסקת הפעילות התקינה של כלי הניהול, והלקוח פוטר את בית העסק מכל אחריות ו/או תביעה בקשר לכך.
  9.3. בית העסק ישמור את אמצעי הגישה באופן מאובטח וסביר, אך הוא אינו יכול להתחייב כי כלי הניהול, השירותים ואמצעי הגישה חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם ואינו יכול להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שברשותו, והלקוח פוטר את בית העסק מכל אחריות ו/או תביעה בקשר לכך.
  9.4. מובהר כי התשתית ליישום וכלי הניהול נסמכים על מערכות חומרה ותוכנה של צדי ג', ושבית העסק אינו אחראי למי מבין האמורים. מוסכם כי לשם יישום כלי הניהול על הלקוח לבד תחול האחריות לבחון ולאשר את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, נהלי האבטחה וכל המהווה תשתית ליישום ונדרש לכלי הניהול, וכי הלקוח פוטר את בית העסק מכל אחריות לכשל כלשהו במי מבין אלה.
 10. תוכן פרסומי
  10.1. הלקוח מאשר לבית העסק להביא לידיעתו תכנים פרסומיים, שיווקיים והמלצות שונות הנוגעות לבית העסק ולאחרים, שלהערכת בית העסק ייתכן והלקוח ימצא בהם עניין (להלן: "התוכן הפרסומי"). התוכן הפרסומי יכול שיועבר ללקוח באמצעות הודעת דוא"ל ו/או במהלך השימוש שיעשה הלקוח באתר ו/או בדרך אחרת.
  10.2. הלקוח יהיה ראשי בכל עת לבקש את ביטול האישור למשלוח תוכן פרסומי באמצעות הודעת דוא"ל לבית העסק ו/או שימוש בכלים ייעודיים שיתלוו להודעת התוכן הפרסומי.
  10.3. מוסכם ומובהר שהתוכן הפרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד של בית העסק לרכוש שירותים, נכסים או מוצרים, כי בית העסק אינו צד לכל מצג או התקשרות שבין הלקוח למפרסם, וכי הוא פוטר את בית העסק מכל חבות הקשורה בתוכן הפרסומי ו/או בספקי שירותים ו/או בטיב השירותים של מי ששירותיו מקודמים בתוכן פרסומי, ומאשר כי לא תקום לו כל טענה ו/או תביעה הנוגעת לתוכן הפרסומי ו/או לעצם קבלת התוכן הפרסומי.
 11. קישורים חיצוניים
  11.1. אגב השימוש שיעשה הלקוח באתר ימצא באתר קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי בית העסק (להלן: "קישורים חיצוניים").
  11.2. בית העסק אינו מתחייב כי קישורים חיצוניים יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או לאמינותם ו/או לתקינותם ו/או לעמידתם בדרישות הדין, אינו צד לכל התקשרות עם כל גורם שאליו יפנה קישור חיצוני ולא יחוב בכל חוב בשל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם צדי ג' בעלי קישורים חיצוניים.
 12. סודיות
  12.1. מוסכם כי על מידע שיגיע לצדדים עקב יישום הסכם זה תחול סודיות מסחרית.
  12.2. מי מבין הצדדים לא יעביר לצד ג' כל מידע שהועבר בין הצדדים במסגרת הסכם זה ו/או הגיע לידיעתם עקב הסכם זה, ללא הסכמה כתובה ומפורשת של הצד השני להסכם, אלא בהתאם לדרישה שבדין ו/או במסגרת הליכים הנוגעים ליישוב מחלוקת שבין הצדדים.
  12.3. מובהר כי תחול סודיות על כל מידע שיגיע לידי בית העסק כפועל יוצא של הסכם זה, אשר נוגע ללקוח, שאינו מהווה נחלת הכלל ומהווה סוד מסחרי בהתאם לאמור בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 (להלן: "סוד הלקוח"). בית העסק לא יעביר לאחר מידע שיש בו משום סוד הלקוח אלא בהתאם לדרישה שבדין ו/או במסגרת הליכים הנוגעים ליישוב מחלוקת שבין הצדדים.
  12.4. מוסכם כי הלקוח מאשר לבית העסק לבצע מעקב וניטור של פעילות הלקוח בכלי הניהול לשם ניתוח הפעילות והשימוש של בכלי הניהול.
 13. קניין רוחני
  13.1. מוסכם בזאת כי כלי הניהול וכל חלק ממנו כמו גם כל רעיון, פטנט, עיצוב, סימן מסחר, מסמך ההגדרות, קוד תוכנה, שרטוט ו/או כל תוצר אחר של עבודת בית העסק במסגרת הסכם זה (להלן: "קניינו של בית העסק") הינם בבעלות המלאה והבלעדית של בית העסק אשר יעשה בהם כל שימוש בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  13.2. על אף האמור בסעיף 12.1 שלעיל, בית העסק לא יעשה שימוש לטובתו של אחר ושאינו בהתאם להוראות הסכם זה במסמכים שנכתבו לשם הההגדרות והיישום של כלי הניהול עבור הלקוח ו/או בקוד התוכנה שנכתב על ידי בית העסק במיוחד ובאופן ספציפי לטובת הלקוח.
  13.3. על אף האמור בסעיף 12.1 שלעיל, אין בהסכם זה כדי להקנות בעלות כל שהיא של בית העסק בכל רעיון, פטנט, עיצוב, סימן מסחר, מסמך ההגדרות, קוד תוכנה ו/או שרטוט שהיו בבעלות הלקוח בטרם התקשרותו עם בית העסק ו/או שמהווים את נחלת הכלל.
  13.4. על הלקוח חל איסור, להעביר ו/או להמחות ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או לשדר בפומבי ו/או להעתיק ו/או לשכפל מי מבין התכנים ו/או השירותים ו/או באתר, בחלקם או בשלמותם.
  13.5. מובהר כי הערות או הצעות הנוגעות לפיתוח ו/או לעיצוב ו/או לשיפור האתר שיעביר הלקוח לבית העסק, לא יקנו כל זכות באתר ו/או בשירותים, והלקוח נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לבית העסק לעשות שימוש, ללא כל תמורה, בכל הצעה כאמור.
 14. סיום ההתקשרות
  14.1. בית העסק שומר את הזכות לשנות, להפסיק ו/או להשהות את פעילות האתר ו/או השירותים, במלואם או בחלקם, באופן זמני או קבוע, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שיידרש לספק נימוק ו/או הסבר לכך.
  14.2. הפסיק בית העסק את השימוש של לקוח בשירותים, הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 15. שונות
  15.1. תנאי שימוש אלה מייצגים את מלוא ההסכמות בנוגע לשירותים של בית העסק והאתר וכל שינוי בהם יתאפשר רק בהסכם בכתב עם בית העסק.
  15.2. אם ייקבע כי הוראה כלשהי שבתנאי השימוש אינה ניתנת ליישום, אזי תנוסח הוראה זו מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
  15.3. בית העסק רשאי, בכל עת, לשנות את ההסכם, כולם את חלקם, באמצעות פרסומם באתר ו/או יידוע של הלקוח. מוסכם כי המשך השימוש בכלי הניהול, לאחר שהשינוי בכלי הניהול הובא לידיעת הלקוח, יהווה את הסכמת הלקוח לשינוי האמור.
  15.4. אי מימוש זכויות בית העסק על פי הסכם זה אין משמעותם שבית העסק וויתר עליהן.
  15.5. פקע הסכם זה מכל סיבה שהיא, הוראות סעיפים 10 – 15 יעמדו בתוקפם.
  15.6. הלקוח אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בהסכם לאחר. בית העסק רשאי להעביר ו/או להמחות את חלק ו/או מלוא זכויותיו ו/או חובותיו לכל צד ג' בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  15.7. על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד, ובתי המשפט בתל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים להסכם זה.
  15.8. כל הודעה שתימסר בדואר רשום תחשב כאילו נמסרה לצד השני בתוך 72 שעות מתאריך אישור בית הדואר של הנמען על קבלת ההודעה למשלוח. אם נמסרו הודעות כאמור באמצעות שליח ייחשבו ההודעות כאילו הגיעו ליעדן מיד עם מסירתן. הודעות שנשלחו בפקסימיליה תחשבנה כנמסרות ליעדן בתום חלוף יום עסקים מעת שיגורן בפקסימיליה כאמור ובכפוף לקבלת אישור קבלה טלפוני. הודעה של בית העסק ללקוח באמצעות הודעה לכתובת דוא"ל שמסר הלקוח תיחשב שהתקבלה בתוך 48 שעות ממועד שליחתה ללקוח.
 16. פרטי התקשרות עם בית העסק
  שם בית העסק: אדלנטה
  מען למכתבים: גליקסון 2/8 ת"א
  דוא״ל: help@adelante.co.il

הסכם זה תקף ליום ה: 08/11/2020